cz en

Vstup pro Patentové zástupce

Tato stránka je určena pro interní komunikaci orgánů Komory s patentovými zástupci a asistenty.

V oddíle Kongresy, semináře, knihy naleznou patentoví zástupci informace o pořádání odborných akcí v ČR i v zahraničí a o zajímavých nově vydávaných knihách, vztahujících se k průmyslovému vlastnictví. Prostřednictvím kanceláře Komory mohou v tomto oddíle prezentovat informace předmětného druhu i patentoví zástupci.

V oddíle Zákony v připomínkovém řízení jsou k dispozici texty návrhů nových nebo novelizovaných českých zákonů a vyhlášek, které Komora obdržela od ústředních orgánů ČR k připomínkám. Připomínky lze zasílat prostřednictvím e-mailové adresy Komoře (kpz@patentovizastupci.cz), která je zahrne do souborného kompilátu a zašle předkladateli.

Oddíl Informace Komory je přístupný pouze s použitím hesla a kódu přidělených kanceláří Komory. Je určen pro sdělování neveřejných informací. Především je tu k dispozici seznam všech článků uveřejněných v informačním monitoru Folia periodica, ve kterém lze fulltextově vyhledávat.