Dodatková ochranná osvědčení

Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin de facto prodlužují platnost patentu, jehož předmětem je účinná chemická látka či směs látek v léčivu nebo přípravku obsažených. Prodloužení ochranné doby je odůvodněno tím, že u farmaceutických výrobků a prostředků na ochranu rostlin je patentová ochrana na rozdíl od ochrany jiných výrobků a postupů obtížnější a složitější. Např. léčiva musí před uvedením na trh projít řadou biologických, mikrobiologických, toxikologických, farmakologických a klinických zkoušek. Do doby získání příslušných certifikátů se musí majitel patentované účinné látky obsažené v prostředku zdržet tržního využití tohoto prostředku. Aby nebyl o tuto dobu, trvající průměrně pět roků, zkrácen na svých právech, může požádat o udělení dodatkového ochranného osvědčení, které má stejné účinky jako základní patent a platí po dobu odpovídající době, která uplynula mezi dnem podání přihlášky základního patentu a dnem registrace přípravku, která podmiňuje jeho uvedení na trh. Žádost musí splňovat řadu formálních náležitostí. Úřad průmyslového vlastnictví prověřuje splnění podmínek pro udělení dodatkového osvědčení.