Počítačové programy

mohou být předmětem autorského práva a jím chráněny, pokud splňují podmínky autorského díla, t. j. jsou nové, původní a vznikly osobitým tvůrčím zpracováním. Autorem díla může být jen osoba fyzická. Je-li tato osoba zaměstnancem organizace, má jeho zaměstnavatelská organizace ze zákona právo výkonu autorských práv k počítačovým programům vytvořeným v rámci pracovního poměru a majícím charakter autorského díla, není-li výslovně ujednáno jinak. Pokud však chce organizace získat práva k užití nebo šíření počítačového programu, který vykazuje znaky autorského díla a jehož autorem není její zaměstnanec nebo člen, může tato práva získat pouze na základě smlouvy s autorem nebo šiřitelem díla.