Označení původu výrobku

Označením původu je název oblasti, určitého území, používaný k označení výrobků nebo služeb pocházejících z tohoto území, jestliže jejich kvalita nebo vlastnosti jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takových výrobků probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení výrobků pocházejících z vymezeného území.

Zeměpisným označením je název území používaný k označení výrobků pocházejících z tohoto území, jestliže tyto výrobky mají specifickou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takových výrobků probíhá ve vymezeném území.

Označení výrobku zeměpisným údajem, které je výrazem souvislosti mezi výrobkem a prostředím, v němž výrobek vznikl a které ovlivnilo jeho jakost a charakter unikátními vlivy např. složením půdy, klimatem, přírodními surovinami, výrobní tradicí apod. není pouhým údajem o původu výrobku jako je "Made in....", ani druhovým označením lišícím se regionálním názvem. Zapsané označení původu v rejstříku u Úřadu průmyslového vlastnictví nebo u Evropské komise je průmyslovým právem. Zeměpisný název v něm indikuje specifické vlastnosti výrobku imanentně s názvem spjatého. Označení původu neindikuje vztah výrobku k podnikatelskému subjektu způsobem jako ochranná známka, ale vztahuje se ke všem podnikatelům, kteří v uvedené zeměpisné oblasti vyvíjejí podnikatelské aktivity vztahující se k výrobku. O tuzemskou a komunitátní (EU) ochranu se žádá přihláškou u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Mezinárodními multilaterárními dohodami je upraveno právo na zabavení klamavého zboží. Spolehlivější ochranu skýtají dvoustranné mezinárodní smlouvy. Žádost o mezinárodní zápis označení původu se podává Mezinárodnímu úřadu duševního vlastnictví.

Žádost o zápis označení původu podává skupina (sdružení) výrobců nebo zpracovatelů výrobků z vymezeného území, pokud na tomto území nepůsobí monopolní výrobce. Nemá-li skupina právní subjektivitu, musí zmocnit k  úkonům řízení jednoho z členů. Má-li být označení zapsáno pro Směrnicí EU vyjmenované zemědělské výrobky nebo potraviny (nepatří mezi ně např. víno), je zpravidla nutno žádost doložit specifikací vydávanou Ministerstvem zemědělství ČR. U podaných žádostí provede Úřad průmyslového vlastnictví průzkum, jehož součástí je i veřejné vyložení popisu předmětu ochrany. U vyjmenovaných zemědělských výrobků a potravin provede Úřad průmyslového vlastnictví pouze předběžný průzkum a nejsou-li námitky, zašle žádost k  dalšímu řízení a zápisu Evropské komisi, kde žadatele zastupuje. V ostatních případech zapíše označení původu do národního rejstříku.

Zapsaná označení, jak u Úřadu, tak u Evropské komise jsou chráněna proti zneužití, napodobení i pouhému připomínání („na způsob“, „typu“ a pod.), proti lživým a klamavým údajům i na obalech a v reklamách. Ochrany se lze domáhat i soudně.