Průmyslový vzor,

Průmyslový vzor, obecně někdy také nazývaný vkusový vzor (design), je vnější vzhledová úprava výrobku, která je nová, průmyslově využitelná a má charakter estetický, nikoliv výlučně funkční. Novost zkoumá Úřad průmyslového vlastnictví podle přihlášky, kterou podrobuje průzkumu formálnímu i věcnému. Ochrana začíná zápisem průmyslového vzoru do rejstříku, o němž vydává Úřad osvědčení. Mezinárodní ochrana je založena na podobných principech jako u Ochranných známek. Lze ji zajistit přihláškou u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví v Ženevě, podávanou prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Ochranu v EU lze zajistit průmyslovým vzorem Společenství, o jehož zápis se žádá přihláškou u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) v Alicante, podanou buď přímo tomuto Úřadu nebo prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. V řízení o průmyslovém vzoru Společenství mohou zastupovat přihlašovatele jen kvalifikovaní zástupci. Z českých patentových zástupců jsou to ti, kteří mají v seznamech na těchto stránkách u svého jména uvedenou zkratku EDA (European Design Attorney). Souhrnně je lze vyhledat v oddíle Seznamy podle oprávnění. (Viz také heslo“Zastupování před komunitárním úřadem o průmyslových vzorech Společenství“).