Rešerše

Rešerše na stav techniky, patentovatelnost, na patentovou čistotu výrobku, na zápisnou způsobilost ochranné známky apod. jsou strategickou informací pro podnikatele. Faktografickou rešerši podle věcných a formálních hledisek odpovídajících rešeršnímu dotazu je způsobilý provést i stroj. Patentový zástupce však přistupuje k rešerši hodnotově. Posuzuje jak právní aspekty ochrany předmětů průmyslového práva, tak úroveň technického řešení konkurenčních výrobků nebo postupů. Musí se přitom vyznat v systémech třídění dokumentů a mít jazykové znalosti. Takto vybaven je způsobilý provést analýzu a vyhodnocení získaných informací. Je-li cílem rešerše určit defenzivní strategii podnikatele, identifikuje špičkové firmy v daném oboru či odvětví a jejich patentovou aktivitu na určitém území. Vyhledává patentově volná teritoria a podle možností i vhodného partnera pro posílení podnikatelovy pozice. Je-li naopak cílem rešerše udržet ofenzivní strategii podnikatele, zaměřuje se na inovaci konkurenčně silného výrobku, který je podložen vlastním výzkumem a vývojem. Nejlépe, když současně s rešerší na novost inovace výrobku jsou podávány i nové přihlášky vynálezů a vzorů. Nejsložitějším a nejobtížnějším patentovým průzkumem je rešerše na patentovou čistotu. Jejím cílem je předejít kolizi s cizími ochrannými právy, majícími za následek nákladné patentové spory, náhrady škod, zabavení zboží a mnohdy i poškození dobré pověsti. Patentovou čistotu, na rozdíl od novosti výrobku, nelze nikdy stoprocentně zaručit a vždy je třeba počítcz_zsoudy.htmlat s určitým rizikem.