Vynález

Vynálezem je vyřešení technického problému, které je ve srovnání se světovým stavem techniky nové, obsahuje tzv. vynálezecký krok, pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze známého stavu techniky a je průmyslově využitelné.

Přihláška vynálezu musí splňovat náležitosti formální a obsahové. Sestává z žádosti o udělení patentu na vynález, z popisu dosavadního stavu techniky s uvedením jeho nevýhod, z instruktivního popisu řešení podle vynálezu, zpravidla doplněného technickými nákresy, grafy, vzorci, sekvencemi, z patentových nároků a z anotace. Podání přihlášky vynálezu je zpoplatněno. Přihláška se podává ve všech státech, ve kterých potenciální majitel patentu požaduje ochranu. Mezinárodní ochranu vynálezu lze zajistit mezinárodní přihláškou patentu s využitím Patent Cooperation Treaty (PCT) nebo evropskou patentovou přihláškou s využitím European Patent Convention (EPC), podávanou u Evropského patentového úřadu v Mnichově. Zastupovat přihlašovatele před tímto Úřadem mohou jen kvalifikovaní zástupci. Z českých patentových zástupců jsou to ti, kteří mají v seznamech na těchto stránkách u svého jména uvedenou zkratku EPA (European Patent Attorney). Souhrnně je lze vyhledat v oddíle Seznamy podle oprávnění. ( Viz také heslo „Zastupování v řízeních před Evropským patentovým úřadem.)