Ochranná známka

Ochranná známka (trademark) je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou, tvarem výrobku nebo kombinací těchto prvků, které je způsobilé rozlišit výrobky nebo služby stejného druhu pocházející od různých podnikatelů a zapsané v rejstříku ochranných známek. O zápis se žádá přihláškou u Úřadu průmyslového vlastnictví, který posuzuje zápisnou způsobilost známky, především zda je známka distinktivní (rozlišitelná), není pro spotřebitelskou veřejnost klamavá a zda nemůže spotřebitele uvádět v omyl pokud jde o povahu, jakost a původ výrobku nebo služby. Vyloučena ze zápisu jsou označení, která nemohou být graficky znázorněna (zvuková), označení tvořená geografickými názvy, označení druhů, množství, jakosti (puncovní značky) apod.

Ochranné známky všeobecně známé, které jsou světově vžité, takže mají vžitou rozlišovací způsobilost, jsou chráněny v každém státě i bez zápisu, pokud jsou v něm notoricky známé. Zapsaná ochranná známka může být označena symbolem R v kroužku, popřípadě doprovozena odkazem "Registered Trade Mark".

O mezinárodní ochranu známky se žádá přihláškou podanou prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví v Ženevě. Ochranu v EU lze zajistit ochrannou známkou Společenství, o jejíž zápis se žádá přihláškou u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) v Alicante, podanou buď přímo tomuto Úřadu nebo prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. V řízení o ochranné známce Společenství mohou zastupovat přihlašovatele jen kvalifikovaní zástupci. Z českých patentových zástupců jsou to ti, kteří mají v seznamech na těchto stránkách u svého jména uvedenou zkratku ETMA (European Trade Mark Attorney). Souhrnně je lze vyhledat v oddíle Seznamy podle oprávnění. (Viz také heslo“Zastupování před komunitárním úřadem o ochranných známkách Společenství“).