Zastupovat v řízení o komunitárních ochranných známkách

před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) v Alicante mohou někteří čeští patentoví zástupci. Ochranná známka Společenství byla konstituována v r. 1994 Nařízením Rady ES č. 40/94 a velmi rychle se vžila. V našem právu je užívána od vstupu ČR do EU. Má stejné účinky v celém Společenství: Může být zapsána, převedena, opuštěna, zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze a pro celé území Společenství. Ochranná známka Společenství poskytuje svému majiteli ochranu proti její reprodukci či napodobení na celém území Evropské unie. Zastupovat v řízení o této známce mohou kvalifikovaní patentoví zástupci. Z českých patentových zástupců jsou to ti, kteří mají v Seznamech na těchto stránkách uvedenou u svého jména zkratku ETMA (European Trade Mark Attorney).