cz en

Komora patentových zástupců

Komora patentových zástupců je právnickou osobou - samosprávným profesním sdružením všech patentových zástupců v ČR, zřízeným ze zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích. Komora je garantem profesní zdatnosti patentových zástupců a vydává jim osvědčení pro výkon činnosti. Plní dvojí úlohu: jednak chrání a prosazuje zájmy patentových zástupců, jednak prostřednictvím svých volených orgánů dohlíží na řádný výkon jejich činnosti. Shledá-li profesní pochybení, provádí disciplinární řízení a rozhoduje o disciplinárních opatřeních podle cit. zákona.

Kontakt

Komora patentových zástupců České republiky
602 00 Brno, Gorkého 12
tel.: 541 248 246, mobil 725 098 900, datová schránka xafadiv kpz@patentovizastupci.cz Orgány Komory

Patentový zástupce

Patentový zástupce je technicky i právně erudovaný odborník s nejméně tříletou praxí v oboru průmyslového (duševního) vlastnictví, který složil odbornou zkoušku u Úřadu průmyslového vlastnictví a složil také zákonný slib do rukou předsedy Komory, jímž se zavázal na svou občanskou čest a svědomí zachovávat Ústavu ČR a zákony, svědomitě plnit své povinnosti, zejména vůči klientům, a zachovávat mlčenlivost. Je zapsán v rejstříku patentových zástupců, který vede Komora a má od Komory osvědčení pro výkon činnosti.

Patentový zástupce poskytuje odbornou pomoc ve věcech průmyslového (duševního) vlastnictví fyzickým i právnickým osobám. Posuzuje a radí, který druh ochrany je pro technické řešení nejúčinnější a podle předpisů i právních zvyklostí koncipuje nároky na ochranu a zpracovává požadované podklady. 
Je pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou jinému v souvislosti s poskytováním služeb patentového zástupce, a to na pojistné plnění ve výši nejméně jeden milion Kč, pokud zastupuje u českých orgánů, a nejméně na tři miliony Kč, pokud zastupuje u zahraničních orgánů, přitom na rozsah dvou milionů pojistného plnění se vztahuje evropské pojistné krytí. Mnozí patentoví zástupci jsou pojištěni na výrazně vyšší pojistné plnění.

Číst více

Novinky

16.3.2017

Jak se stát patentovým zástupcem

Základní informace o podmínkách pro zápis do rejstříku PZ a o právech a povinnostech PZ.

18.4.2016

Stanovisko Komory patentových zástupců ČR k Návrhu poplatkového řádu

Komora patentových zástupců České republiky dlouhodobě sleduje evropský vývoj oblasti ochrany průmyslových práv a dlouhodobě vyjadřuje své obavy před dopadem tohoto vývoje na malé a střední podniky, které v České republice v této oblasti dlouhodobě zastupuje.