cz en

Dokumenty

Lexikon základních pojmů

    Patent
    Vynález
    Dodatková ochranná osvědčení
    Užitný vzor
    Průmyslový vzor
    Integrované obvody
    Ochranná známka
    Označení původu výrobku
    Nová odrůda rostlin
    Zastupování v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví
    Zastupování v řízeních před Evropským patentovým úřadem
    Zastupování před komunitárním úřadem o známkách Společenství
    Zastupování před komunitárním úřadem o zapsaných vzorech Společenství
    Zastupování před soudy
    Licenční smlouva
    Franchisingová smlouva
    Oceňování duševního vlastnictví a nehmotných statků
    Rešerše
    Počítačové programy

Zákony

    Studie o dopadech zavedení evropského patentu s jednotným účinkem na ČR
    Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (výtah)
    Zákon č.99/1963 Sb.,občanský soudní řád (výtah)
    Zákon o patentových zástupcích

Profesní předpisy

    Disciplinární řád
    Jak se stát patentovým zástupcem
    Jednací řád
    Organizační řád
    Position
    Pravidla o dokumentaci a skartační řád
    Pravidla pro dokládání odborné praxe
    Pravidla profesní etiky
    Pravidla ustanovování náhradníka
    Pravidla uznávání odborné kvalifikace
    Příspěvkový a pojišťovací řád
    Řád o výchově asistentů
    Smírčí řád
    Volební řád
    Zkušební řád

Zkušební řád

Zápisy

    Zápis a usnesení z 10. sněmu KPZ ČR
    Zápis a usnesení z 11. sněmu KPZ ČR
    Zápis a usnesení z 12. sněmu KPZ ČR
    Zápis a usnesení z 8. sněmu patentových zástupců
    Zápis a usnesení z 9. sněmu KPZ ČR

Podklady pro uznávání kvalifikace příslušníků států EU

    Oznámení hostujího zahraničního PZ/organizační formy
    Žádost asistenta patentového zástupce o uznání kvalifikace a o zápis do seznamu asistentů
    Žádost patentového zástupce o uznání odborné kvalifikace a o zápis do rejstříku patentových zástupců

Stanovisko